Мэдээ

Ажилчдын танилцуулга

Сэлэнгэ аймгийн биеийн тамир спортын газрын ажилтнуудын танилцуулга

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэмцээний мэдээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд биеийн тамир спортын газраас зохион байгуулсан арга хэмжээ

Сэлэнгэ аймаг биеийн тамир спортын газрын танилцуулга

Сэлэнгэ аймаг биеийн тамир спортын газрын танилцуулга